08mar

Bądź silny i nigdy nie poddawaj się w słusznych sprawach

1 – Jeżeli wiemy, że dana rzecz/sprawa jest akceptowana przez Boga, to tak działajmy jak Jozue:

„Potem Mojżesz wezwał Jozuego i powiedział mu wobec całego Izraela: bądź możny i silny. Ty bowiem masz wkroczyć na czele tego ludu do krainy, co do której Pan przysiągł naszym praojcom, że ją im da. I ty właśnie obejmiesz ją dla nich w dziedziczne posiadanie. Pan, który będzie szedł z tobą, nie opuści ciebie ani nie zostawi samym. Nie bój się nie truchlej” – Powtórzonego Prawa 31:7-8 (Septuaginta).

2 – Nic ani nikt, nie może odłączyć nas od prawdy biblijnej:

„Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani Posłowie, ani Pierwsi [ci co byli od początku], ani co jest, ani co będzie, ani Moce, ani Wysokość, ani Głębia, ani jakieś inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, w Pomazańcu Jeszu, Panu naszym” – Rzymian 8:38-39 (Jeszu.com). 

Aby weryfikować prawdę biblijną przekazywaną przez inne osoby, sprawdzamy, jaki duch prowadzi tę osobę:

„Ukochani, przestańcie wierzyć każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat.
Po tym poznacie Ducha Bożego: Wszelki duch, który przyznaje, że Jeszu jest Pomazańcem, który przyszedł w ciele, jest z Boga,
a wszelki duch, który nie wyznaje Jeszu Pomazańca, że przyszedł w ciele nie przyznaje, nie jest z Boga. Jest to natomiast (duch) tego, który stanął w miejsce Pomazańca [antychryst], o którym usłyszeliście, że przychodzie, i teraz już jest na świecie” – 1 Jana 4:1-3 (Jeszu.com).

3 – Pan wysłuchuje modlitwy, strzeże tych, którzy Go kochają:

Pan jest blisko każdego, kto Go wzywa,
każdego, kto Go wzywa w prawdzie.

Spełni pragnienie tych, którzy żyją w Jego bojaźni,
wysłucha ich modlitwy i ocali ich.

Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują,
a wszystkich występnych wytraci” – Psalm 144: 18-20 (Septuaginta).

4 – Pan opiekuje się i biednymi i ubogimi:

Ja jestem ubogi i biedny, Pan o mnie się zatroszczy. Ty jesteś moim wspomożycielem i osłaniasz mnie swą tarczą. Boże mój nie zwlekaj” – Psalm 39:18 (Septuaginta).

5 – Przerzucanie naszych problemów na Boga jest dużą umiejętnością.

Najpierw musimy sami zrobić, co w naszej mocy, aby oddać problem Bogu:

Wszelką swoją troskę przerzucając na Niego, gdyż On się o was troszczy” – 1 Piotra 5:8 (Jeszu.com).

6 – Jeżeli to będziemy czynić, to nigdy nie upadniemy:

 „[Z powodu powołania] zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami BOSKIEJ NATURY, gdy już wyrwaliście się z zepsucia pragnieniami tego świata. Dlatego też właśnie wkładając całą gorliwość, dodajcie DO WIARY waszej CNOTĘ, do cnoty POZNANIE, do poznania PANOWANIE NAD SOBĄ, do panowania WYTRWAŁOŚĆ, do wytrwałości POBOŻNOŚĆ, do pobożności PRZYJAŹŃ, do przyjaźni zaś MIŁOŚĆ.Gdy bowiem będziecie JE mieli i to w obfitości, nie uczynią was one bezczynnymi ani bezowocnymi przy poznawaniu Pana naszego Jeszu Pomazańca. Komu bowiem ich brak, jest ślepym – krótkowidzem i zapomniał o oczyszczeniu z dawnych swoich grzechów. Dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór! TO BOWIEM CZYNIĄC, NIE UPADNIECIE NIGDY!” – 2 Piotra 1:4-10 (Jeszu.com).

7 – Walka o życie eonowe.

Praca nad swoimi ułomnościami, złymi przyzwyczajeniami, eliminacja złego postępowania, to walka o życie eonowe. Rozwijanie naszych talentów do szerzenia prawdy, to oddanie się na służbę Bogu: 

„Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego – życie eonowe” – Rzymian 6:22 (Jeszu.com).

8 – Pan Jeszu rozdaje za darmo:

„Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na eon, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu eonowemu” – Jana 4:14 (Jeszu.com).

Robert Brzoza

Leave a reply